Všeobecné zmluvné podmienky – VIP TRANS 19 s.r.o.

Článok I.

Všeobecné a úvodné ustanovenia

1. Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) upravujú právny vzťah vznikajúci medzi prenajímateľom a nájomcom pri prenájme vozidiel a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme motorového vozidla (ďalej len „zmluva“) uzatvorenou medzi prenajímateľom a nájomcom a sú záväzné, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. Tieto VZP upravujú podrobnejšie práva a povinnosti medzi prenajímateľom a nájomcom vrátane všetkých súvisiacich služieb, ktoré sú prenajímateľom poskytované.

2. Právne vzťahy vznikajúce v rámci uzavretých zmlúv a vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z týchto vzťahov sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ust. 630 a nasl zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej zmluvnými dojednaniami v uzavretých zmluvách a týmito VZP. Ak nastane situácia, ktorá nie je v uzatvorenej zmluve či v týchto VZP riešená, použijú sa ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca sa zaväzuje oboznámiť sa so všetkými podmienkami uzatváraného právneho úkonu, konkrétne s obsahom zmluvy, s týmito VZP, taktiež i ďalšími písomnými dokumentami, ktoré sa vzťahujú k ním uzatváranému obchodu. Objednaním nájmu resp. podpisom zmluvy nájomca potvrdzuje prenajímateľovi skutočnosť, že sa oboznámil s týmito VZP, ktoré sa nachádzajú v sídle prenajímateľa.

2. Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravdivé, úplné, aktuálne a platné údaje o svojej totožnosti, najmä meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, príp. sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, príp. ďalšie údaje vyžadované prenajímateľom. Za účelom overenia týchto údajov je nájomca povinný preukázať prenajímateľovi svoju totožnosť prostredníctvom najmenej dvoch úradných dokladov: občiansky preukaz (pri zahraničnej osobe pas) a vodičský preukaz; osoba konajúca v mene právnickej osoby či právnickú osobu zastupujúca je povinná doložiť oprávnenie na konanie za právnickú osobu (splnomocnenie) alebo výpis z obchodného registra, pokiaľ je konateľom spoločnosti.

3. Ak je nájomcom právnická osoba, štatutárny orgán nájomcu je povinný podpísať za túto právnickú osobu ručiteľské prehlásenie, ktorým sa zaviaže splniť akékoľvek záväzky z uzavretej zmluvy, ak ich nesplní nájomca – právnická osoba, inak si vyhradzuje prenajímateľ právo odmietnuť uzavrieť s nájomcom – právnickou osobou zmluvu.

4. Prenajímateľ sa zaväzuje v maximálnej možnej miere chrániť akékoľvek údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú v Informácií o spracúvaní osobných údajov prenajímateľom v jeho sídle.

Článok III.

Prenájom vozidiel

1. Predmetom prenájmu je vozidlo špecifikované v uzavretej zmluve. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu prenájmu je jeho vybavenie, ktoré je bližšie špecifikované v uzavretej zmluve a v Odovzdávacom/Preberacom protokole vozidla spísanom medzi prenajímateľom a nájomcom v deň odovzdania vozidla. Vybavenie v Odovzdávacom/Preberacom protokole vozidla sa delí na základné (v cene prenájmu) a voliteľné (za príplatok).

2. Nájomca preberá do dočasného užívania vozidlo od prenajímateľa za podmienok dohodnutých v uzavretej zmluve a týchto VZP a zaväzuje sa prenajímateľovi za užívanie vozidla uhradiť dohodnuté nájomné a po uplynutí dohodnutej doby užívania vozidla vrátiť vozidlo prenajímateľovi v rovnakom stave, v akom ho prevzal.

3. Nájomca nie je oprávnený prenechať vozidlo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, do prenájmu tretej osobe alebo s ním vykonávať zárobkovú činnosť. Porušenie tejto povinnosti zakladá právo prenajímateľa s okamžitou účinnosťou od zmluvy odstúpiť, čím však nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu prípadnej škody. V prípade porušenia týchto podmienok v tomto odseku nájomcom, prenajímateľovi vzniká právo okamžite a jednostranne ukončiť platnosť Zmluvy s bezodkladným fyzickým odňatím vozidla nájomcovi. V takomto prípade nebudú nevyužité dni prenájmu nájomcovi nijakým spôsobom kompenzované a akékoľvek náklady na návrat vozidla budú odrátané z jeho vratnej zálohy. Súčasne sa uplatnia aj príslušné sankcie, ktoré sú uvedené v článku XI. týchto VZP. Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo starostlivo a hospodárne výlučne k účelu, ku ktorému je určené. Počet osôb využívajúcich vozidlo a príslušenstvo vozidla nesmie prekročiť maximálnu povolenú obsadenosť vozidla. Jazda v teréne, ktorý nie je určený k bežnej jazde pre prenajaté vozidlá, je zakázaná.

4. Minimálny vek nájomcu, ako aj vodiča je 21 rokov. Vodičom môže byť len osoba spôsobilá, čím sa rozumie, že je držiteľom vodičského oprávnenia tej skupiny, ktorá je podľa právnych predpisov potrebná pre vedenie prenajatého vozidla a súčasne má prax vo vedení motorových vozidiel tejto skupiny v dĺžke aspoň dva roky. Vodičom môže byť buď nájomca, alebo ním poverená osoba. Za spôsobilosť vodiča, ako i za prípadné škody, spôsobené vedením nespôsobilým vodičom, plne zodpovedá nájomca.

5. Nájomca je povinný zoznámiť sa s technickým stavom vozidla, podrobiť sa preškoleniu s jeho obsluhou a ak je to potrebné, vykonať tiež pod dohľadom prenajímateľa skúšobnú jazdu s vozidlom, potvrdiť prevzatie a odovzdanie vozidla v Preberacom/Odovzdávacom protokole vozidla a dodržiavať všetky odporučenia prenajímateľa a výrobcu vozidla určené k obsluhe a prevádzke vozidla a jeho bežnej údržbe.

Článok IV.

Kaucia

1. Nájomca vozidla je povinný uhradiť prenajímateľovi kauciu vo výške 500 EUR, a to k zaisteniu úhrady prípadných budúcich škôd spôsobených nájomcom na vozidle alebo na jeho príslušenstve či úhrady iných pohľadávok prenajímateľa za nájomcu, ktoré prenajímateľovi vzniknú v súvislosti s prenájmom vozidla podľa tejto zmluvy či všeobecne záväzných právnych predpisov. Kaucia nebude po dobu prenájmu úročená. V odôvodnených prípadoch môže prenajímateľ požadovať kauciu vyššiu, až do výšky 7.000 EUR. O tejto požiadavke (výške kaucie) musí byť nájomca oboznámený najneskôr pred podpisom Zmluvy o nájme oboma zmluvnými stranami.

2. Kaucia je splatná najneskôr v okamihu vypožičania vozidla nájomcom. Pokiaľ bude uhradená v deň vypožičania, môže byť uhradená v hotovosti.

3. Vyúčtovanie kaucie bude zrealizované prenajímateľom pri vrátení vozidla nájomcom. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, najmä dopravnej nehody, poškodenia či odcudzenia vozidla, bude kaucia vyúčtovaná bez zbytočného odkladu po stanovení prípadných záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi.

Článok V.

Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Objednávkou vozidla sa rozumie nájomcom prejavený záväzný záujem o prenájom vozidla v termíne stanovenom nájomcom ústne alebo písomne odoslaného prenajímateľovi elektronicky či vyplneného s prenajímateľom telefonicky.

2. Prenajímateľ uzatvára zmluvy s nájomcom výlučne v písomnej forme. K uzavretiu zmluvy dochádza jej podpisom oboma zmluvnými stranami, na základe ktorej prenajímateľ zasiela nájomcovi na ním určenú e-mailovú adresu pokyn k úhrade zálohy, poprípade nájomného.

Článok VI.

Nájomné

1. Prenajímateľ prenecháva do dočasného užívania vozidlo nájomcovi za nájomné, ktoré je dohodnuté v uzavretej zmluve. Výška nájomného je dohodnutá v závislosti na dĺžke prenájmu vozidla, zvolenom časovom režime a období prenájmu vozidla podľa dohodnutej ceny s prenajímateľom.

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnuté nájomné podľa podmienok v zmluve, inak nasledovne:

a) v deň objednávky zálohu vo výške 50 % nájomného na základe pokynu k úhrade, ktorý nájomca obdrží od prenajímateľa;

b) najneskôr 30 dní pred termínom prevzatia vozidla doplatok na nájomné,

c) ak by však došlo k uzavretiu zmluvy v lehote kratšej než 30 dní pred termínom prevzatia vozidla nájomcom, nájomca je povinný uhradiť nájomné v plnej výške v danom dni objednávky,

d) v prípade objednávky na poslednú chvíľu je nutné nájomné v plnej výške uhradiť najneskôr deň pred prevzatím vozidla v hotovosti alebo vkladom na účet. V týchto prípadoch (2c aj 2d) je prenajímateľ oprávnený vyžadovať uhradenie nájomného v plnej výške. Iný spôsob a režim platieb je možné dohodnúť individuálne.

3. Prenajímateľ je oprávnený odmietnuť odovzdať nájomcovi vozidlo v prípade, keď nájomca v súlade s touto zmluvu neuhradí nájomné alebo kauciu v dohodnutej dobe. Za účelom uhradenia dlžného nájomného a kaucie je prenajímateľ oprávnený stanoviť nájomcovi náhradný termín a po jeho uplynutí je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Nezaplatenie doplatku prenájmu v termíne stanovenom týmito VZP sa považuje ako odstúpenie od zmluvy podľa čl. XIII, bod 3. Storno poplatok bude započítaný proti zaplatenej zálohe.

4. Nájomca sa zaväzuje platby podľa článku VI. VZP realizovať bezhotovostným platobným stykom na bankový účet uvedený v zmluve, príp. podľa pokynu k úhrade, ak nestanovujú VZP alebo individuálna dohoda s prenajímateľom inak. Za okamih zaplatenia je považovaný deň pripísania platby na účet prenajímateľa.

5. Nájomné zahŕňa: denný limit km (500km/deň), pravidelné servisné prehliadky vrátane výmeny oleja a doplnenie prevádzkových kvapalín, povinné poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, medzinárodné poistenie zodpovednosti – zelená karta (pri výjazde do zahraničia), havarijné poistenie na území celej Európy so spoluúčasťou 10% (min. 330 EUR – Mercedes Benz V), cestnú daň, diaľničný poplatok SR.

6. Pristavenie alebo vyzdvihnutie vozidla na vyžiadanie na dohodnuté miesto odovzdania je spoplatnené do 50km v sume 50€ a nad 50km každý začatý km vo výške 1,- EUR/km, ak zmluva nestanovuje inak. V prípade pristavenia vozidla na dohodnuté miesto prenajímateľ nie je povinný doplniť palivo za cestu na dohodnuté miesto. Vo všetkých prípadoch pristavenia vozidla na iné miesto, ako je sídlo prenajímateľa, primerane sa posúva čas odovzdania a prevzatia vozidla o dobu potrebnú k presunutiu vozidla na dohodnuté miesto a späť (na základe obojstrannej dohody).

Článok VII.

Odovzdanie vozidla nájomcovi a prevzatie späť prenajímateľom

1. Odovzdanie vozidla nájomcovi a prevzatie späť prenajímateľovi závisí na zvolenom časovom režime prenájmu.

2. Nájomca si s prenajímateľom dohodne predpokladaný čas odovzdania a prevzatia vozidla. Nájomca si je vedomý časovej tiesne, ktorá môže nastať odovzdaním či prevzatím ďalších vozidiel, pokiaľ tieto časy nedodrží.

3. Miesto odovzdania a prevzatia vozidla je na adrese prenajímateľa, ak zmluva nestanoví inak.

4. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v riadnom technickom stave, spôsobilé k prevádzke a k užívaniu v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Prenajímateľ je povinný zaistiť po celú dobu trvania prenájmu povinné poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidiel vrátane „zelenej karty“, havarijné poistenie vozidla so spoluúčasťou 10% (min. 330 EUR). Všetky poistenia platia na území celej Európy (okrem Moldavska). Ostatné poistenia si v prípade potreby uhrádza nájomca.

6. Pri ukončení prenájmu je nájomca povinný vrátiť vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt.

7. Nájomca vracia vozidlo prenajímateľovi čisté a upratané. V prípade návratu s bežným znečistením 70€. Znečistenie nad rámec od 70€ do 500€.

  • Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a veci ponechané vo vozidle počas zapožičania.
  • Poplatok znečistenie vozidla- exteriér je 25,00€
  • Poplatok za menšie znečistenie vozidla- interiér- 40,00€
  • Poplatok za znečistenie interiéru vozidla (fľaky na sedadlách, vyliate nápoje na sedadlách, škvrny a pod.) je 100,00€
  • Poplatok za zničenie interiéru alebo exteriéru vozidla sa posudzuje individuálne na základe vypracovania cenovej ponuky odstránenia závady na vozidle, avšak nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi aj škodu spôsobenú ušlým ziskom za obdobie počas, ktorého je vozidlo nefunkčné z dôvodu opravy interiéru alebo exteriéru vozidla.
  • Vozidlá sú nefajčiarske. Zmluvná pokuta vo výške 150,00€ za každý zistený prípad fajčenia vo vozidle (popol vo vozidle, zápach po cigaretách a pod.)

8. Nájomca je povinný vrátiť spolu s vozidlom aj všetky doklady vzťahujúce sa k vozidlu (technický preukaz, potvrdenie o uzavretí poistenia, zelená karta a pod.).

9. Nájomca je oprávnený vrátiť vozidlo i pred uplynutím dohodnutej doby prenájmu s tým, že v tomto prípade nevzniká nájomcovi právo na vrátenie pomernej časti nájomného. O predčasnom vrátení vozidla je nájomca povinný prenajímateľa aspoň telefonicky informovať.

10. Prenájom vozidla podľa tejto zmluvy je možné predĺžiť výhradne na základe dohody prenajímateľa a nájomcu. Nevrátením a pokračovaním v užívaní nedochádza k predĺženiu prenájmu, ale k neoprávnenému užívaniu cudzej veci. Pokiaľ by v dôsledku dohody došlo k predĺženiu dohodnutej doby prenájmu, je rozdiel nájomného podľa počtu skutočne ukončených dní splatný najneskôr ku dňu ukončenia zmluvy a bude odpočítaný z vratnej kaucie alebo ho nájomca doplatí prenajímateľovi.

11. Ak vozidlo nebude nájomcom vrátené prenajímateľovi po uplynutí doby prenájmu, má sa za to, že vozidlo bolo odcudzené a prenajímateľ ohlási urýchlene odcudzenie vozidla Polícii SR. Toto neplatí, pokiaľ ide o dohodu podľa Článku VII. ods. 12.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy, storno podmienky

1. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy, ak nájomca neuhradí dohodnuté nájomné a poplatky podľa uzavretej zmluvy podľa Čl. IV. a VI., rovnako i pri nesplnení podmienok v týchto stanovených VZP. Vo všetkých prípadoch odstúpenia od zmluvy je prenajímateľ oprávnený požadovať úhradu storno poplatkov podľa Čl. VIII. ods. 3.

2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez náhrady, pokiaľ vozidlo nebolo predchádzajúcim nájomcom včas vrátené v odpovedajúcom stave, napr. vplyvom poškodenia, závady, a pod., a pokiaľ nebude k dispozícii náhradné vozidlo porovnateľných parametrov. V tomto prípade vráti prenajímateľ uhradenú zálohu, nájomné či kauciu v plnej výške nájomcovi.

3. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy i bez udania dôvodu, je však povinný uhradiť prenajímateľovi storno poplatky za zrušenie zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je nutné vykonať písomnou formou a zmluva sa ruší dňom, kedy je písomný úkon nájomcu obsahujúci jednostranné zrušenie doručený prenajímateľovi. Tento deň sa započítava do počtu dní rozhodujúcich pre výpočet storno poplatkov.

a) Pokiaľ nájomca odstúpi od zmluvy v lehote 365 až 15 dní pred dohodnutým dňom odovzdania vozidla, je povinný zaplatiť prenajímateľovi storno poplatok vo výške 50% z dohodnutého nájomného.

b) Pokiaľ nájomca odstúpi od zmluvy v lehote 7 až 14 dní pred dohodnutým dňom odovzdania vozidla, je povinný zaplatiť prenajímateľovi storno poplatok vo výške 80% z dohodnutého nájomného.

c) Pokiaľ nájomca odstúpi od zmluvy v lehote 0 až 6 dní pred dohodnutým dňom odovzdania vozidla, je povinný zaplatiť prenajímateľovi storno poplatok vo výške 99% z dohodnutého nájomného.

4. Nájomca si môže dohodnúť s prenajímateľom v zmluve iné podmienky storno poplatkov, prípadne ich vylúčiť.

5. Zmena termínu prenájmu (rebooking) z dôvodu závažnej udalosti (úraz, choroba, atď.) je v zásade možná. Poplatok za takúto zmenu termínu sa dohodne individuálne. Poplatok za takúto zmenu termínu môže byť (najmä v dobe mimo hlavnú sezónu) aj nulový. Uvedené závisí od rozhodnutia prenajímateľa.

Článok IX.

Poistenie vozidiel a postup pri škodových udalostiach

Podmienky platné pre vozidlo Mercedes Benz V-klasse

1. Vozidlá prenajímateľa sú havarijne poistené vrátanie odcudzenia a vandalizmu na území celej Európy so spoluúčasťou 10 %, min. však 330,- EUR. Súčasne majú vozidlá uzavreté zákonné poistenie zodpovednosti za prevádzku vozidiel. PZP vozidla je uzavreté v Kooperativa poisťovni, havarijné poistenie je uzavreté v Generali posiťovni. Výluky z plnenia z havarijného poistenia zo strany poisťovne sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach poisťovne a sú dostupné na www.generali.sk.

Podmienky platné pre obe vozidla:

2. Havarijné poistenie sa nevzťahuje najmä na:

• škody vzniknuté na interiéri vozidla, pokiaľ nebol poškodený vplyvom dopravnej nehody alebo násilným vniknutím,

• stratu vybavenia vozidla, pokiaľ k nej nedošlo násilným vniknutím,

• batožinu a prepravovaný náklad,

• poškodenie pneumatík a diskov vozidla,

• škody spôsobené v dôsledku vniknutia tretími osobami do neuzamknutého vozidla,

• škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov, omamných či psychotropných látok (drog) pred a za jazdy s vozidlom,

• odcudzenie vozidla, pokiaľ nebolo riadne uzavreté a uzamknuté,

• spreneveru vozidla.

• poškodenie skiel vozidla (kamienok z cesty, prasklina)

Tieto výluky hradí výhradne nájomca pokiaľ došlo k poškodeniu v čase prenájmu.

3. Akékoľvek škody vzniknuté na vozidle tretími osobami (odcudzenie, poškodenie, vandalizmus – zistený i nezistený páchateľ) a v dôsledku dopravných nehôd musí byť vždy a v každom štáte vyšetrené príslušnou políciou a nájomca je povinný dodať písomný a čitateľný protokol tejto polície. V prípade dopravnej nehody je nájomca ďalej povinný spísať všetkých účastníkov a svedkov nehody s uvedením mena, priezviska a adresy, telefónne číslo a mailovú adresu, najmä zaistiť fotodokumentáciu nehody vrátane fotografie EČV účastníkov nehody. Nepojazdné vozidlo nájomca zabezpečí pred ďalším poškodením alebo odcudzením.

4. Pri každej škode na vozidle spôsobenej treťou osobou alebo v dôsledku dopravnej nehody, zavinenej i nezavinenej, vrátane odcudzenia, vandalizmu na vozidle alebo jeho časti je nájomca povinný vždy telefonicky kontaktovať prenajímateľa, informovať ich o vzniknutej škode a postupovať podľa ich pokynov, inak zodpovedá za prípadné takto vzniknuté škody.

5. Škody, pri ktorých nájomca nedoloží potvrdenie polície o spôsobení škody treťou osobou, sa považujú za škody spôsobené nájomcom.

6. Škody, na ktoré sa nevzťahuje havarijné poistenie, sa zaväzuje nájomca uhradiť pri vrátení vozidla prenajímateľovi. V týchto prípadoch, kedy sa poistenie nevzťahuje na krytie vzniknutých škôd, zodpovedá teda nájomca za celú škodu.

7. Škody, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie, hradí poisťovňa pri dodržaní bodov 4 a 5. Spoluúčasť pri vzniku poistnej udalosti hradí nájomca. Nájomca sa teda zaväzuje uhradiť rozdiel medzi vzniknutou škodou a poisťovňou vyplateným plnením prenajímateľovi. Výška spoluúčasti bude vždy doložená prenajímateľom písomným listom od príslušnej poisťovne.

8. Prenajímateľ je oprávnený zadržať kauciu uhradenú nájomcom až do doby vyúčtovania poistnej udalosti poisťovňou a vyplatenia poistného plnenia prenajímateľovi. Vyplatením poistného plnenia vzniká prenajímateľovi povinnosť vyúčtovať nájomcovi kauciu.

9. Nájomca berie na vedomie, že v prípade nehody nemá zo strany prenajímateľa nárok na výmenu vozidla alebo inú kompenzáciu.

10. Ak vznikne potreba uskutočniť opravy na vozidle – i bez vzniku poistnej udalosti, oznámi túto skutočnosť nájomca prenajímateľovi a počká na jeho vyjadrenie (povinnosť zveriť opravu autorizovanému servisu či nie, a pod.).

Článok XI.

Ostatné dojednania

1. Nájomca sa stará o to, aby na predmete prenájmu nevznikla škoda, dodržuje inštrukcie prenajímateľa a výrobcu o používaní a prevádzke vozidla.

2. Nájomca nerobí bez súhlasu prenajímateľa žiadne zmeny alebo úpravy predmetu prenájmu ani zapožičaného príslušenstva. Zakázané je najmä vŕtanie, skrutkovanie, lepenie, polepenie a aplikovanie nálepiek, a pod.

3. Vo vozidle je výslovne zakázané fajčiť, používať sviečky, prskavky a iné horľavé predmety.

4. Nájomca sa zaväzuje nepreťažovať vozidlo, neprevážať vyšší než povolený počet osôb vo vozidle, ako aj neprevážať prchavé, výbušné, horľavé či inak nebezpečné látky a plyny.

5. Vozidlo nesmie byť používané k odťahu či ťahaniu iného vozidla či prívesu.

6. Nájomca je povinný vozidlo zabezpečiť proti krádeži a používať všetky zabezpečovacie a bezpečnostné zariadenia, ktorými je vozidlo vybavené.

7. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné pre prevádzku na pozemných komunikáciách v štátoch, v ktorých vozidlo používa.

8. Zahraničné cesty v rámci Európy sú možné. Pre cesty do rizikových európskych krajín (Albánsko, Rusko, Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina, Srbsko, Macedónsko, Turecko) je nutný predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. Pre cesty do mimo európskych krajín je nutný predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa a zažiadanie o špeciálnu poistnú ochranu. Súhlas prenajímateľa so zahraničnou mimoeurópskou cestou bude vyznačený v Odovzdávacom/Preberajúcom protokole vozidla a pre colné orgány bude vystavené potvrdenie prenajímateľom. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zakázať cesty do niektorých konkrétnych krajín.

9. Nájomca zodpovedá a zaväzuje sa uhradiť všetky poplatky, penále a pokuty, ktoré vzniknú pri používaní vozidla počas prenájmu, a to nie vinou prenajímateľa, a to i pokiaľ vyplynú po ukončení zmluvy. Pokiaľ počas doby prenájmu nájomca spôsobí škodu na majetku tretích osôb, je povinný každý takýto jednotlivý prípad oznámiť prenajímateľovi najneskôr pri vrátení vozidla späť prenajímateľovi.

10. V prípade, že nájomca použije povinnú výbavu vozidla (lekárničku, hasiaci prístroj, rezervnú pneumatiku pri defekte, alebo i sadu pre opravu defektu pneumatiky), je povinný túto výbavu dokúpiť alebo opraviť (v opačnom prípade bude cena odpočítaná z vratnej kaucie).

Článok XII.

Zmluvné sankcie

1. Ak nájomca stratí technický preukaz či karty preukazujúce poistenie vozidla, zaväzuje sa uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR.

2. Ak nájomca stratí kľúče od zapaľovania vozidla, zaväzuje sa uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 350,- EUR.

3. Pokiaľ nájomca nevráti vozidlo s plnou nádržou PHM, prenajímateľ mu vyúčtuje cenu chýbajúceho množstva pohonných hmôt + manipulačný poplatok 20,- EUR.

4. Za každý deň predĺženia s vrátením vozidla prenajímateľovi nájomcom po uplynutí dohodnutej doby prenájmu sa nájomca zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku denného nájomného podľa uzavretej zmluvy. Toto neplatí, pokiaľ sa jedná o dohodu podľa Článku VII. ods. 12.

5. Bez ohľadu na zmluvnú pokutu uvedenú v odstavci 5 tohto článku môže prenajímateľ v takomto prípade vyžadovať od nájomcu tiež kompenzáciu ďalšej škody, ktorú mu nájomca spôsobil nedodržaním riadneho času vrátenia vozidla (nevrátenia vozidla v dohodnutom termíne nájomcom).

6. Ak bude vozidlo alebo príslušenstvo pri vrátení poškodené a nájomca to na mieste neuvedie do pôvodného stavu, prenajímateľ vyúčtuje náhradu škody nájomcovi v plnej výške. Úhrada týchto škôd bude odpočítaná z vratnej kaucie, a pokiaľ jej výška na pokrytie nepostačí, bude doplatená nájomcom najneskôr v deň vrátenia vozidla.

7. Pokiaľ nájomca neoznámi prenajímateľovi, že spôsobil škodu na majetku tretím osobám podľa čl. X. ods. 9, zaväzuje sa uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý jednotlivý prípad.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vyplynú zo zmluvy o prenájme vozidla, budú riešené prednostne vzájomnou dohodou. V prípade nedosiahnutia dohody, rozhodne o spore príslušný súd.

2. Zmluva sa uzatvára len v písomnej forme. Akékoľvek zmeny alebo dodatky zmluvy budú platné len a výlučne písomnými a číslovanými dodatkami. V prípade rozdielnosti dohodnutých podmienok majú prednosť ustanovenia zmluvy pred VZP.

3. Zmluvné strany sú povinné v priebehu trvania zmluvy oznámiť druhej strane zmenu sídla firmy, bydlisko, prípadne iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

4. Tieto VZP sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky a sú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

5. Nájomca podpisom týchto všeobecných zmluvných podmienok potvrdzuje, že si ich obsah dôkladne prečítal, tomuto obsahu úplne rozumie (a porozumel) a nemá proti nemu žiadne výhrady, a zaväzuje sa nimi riadiť.

6. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. mája 2023.