Platobné podmienky

Za prenájom vozidla sa platí vopred a to podľa príslušného cenníka za dané vozidlo.

Platba sa vykonáva hotovostným alebo bezhotovostným prevodom a to na prevádzke spoločnosti mlrent.sk, ktorá sa nachádza na Moyzesova 18, Pezinok.

Platbou sa rozumie vystavenie daňového dokladu (faktúra a/alebo potvrdenie z registračnej pokladne „bloček“)

Pri podpísaní zmluvy o prenájme motorového vozidla sa platí depozit za zapožičanie vozidla v prípade udalostí, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach na stránke mlrent.sk. Depozit za zapožičanie motorového vozidla je 300€ vrátane DPH. Táto suma je vratná po odovzdaní vozidla, v prípade ak nenastali žiadne udalosti vyplývajúce zo zmluvy o prenajme motorového vozidla.