Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti VIP TRANS 19 s.r.o. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracovaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

 1. 1Prevádzkovateľ osobných údajov

Názov spoločnosti: VIP TRANS 19 s.r.o.

Adresa sídla: dona Sandtnera 21, 902 01 Pezinok

IČO: 35 923 431

Kontaktná osoba: Bc. Natália Hermysová

 1. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky:

Názov spoločnosti: VIP TRANS 19 s.r.o.

Adresa sídla: dona Sandtnera 21, 902 01 Pezinok

Kontaktné údaje: +421 903 939 149

Email: hermysova@viptrans19.sk

 1. Dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť VIP TRANS 19 s.r.o. spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

Zabezpečenie našich služieb

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom dodania našich služieb na zmluvnom a zákonnom základe. Na vytvorenie zmluvy potrebujeme Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, ulicu, psč, mesto a dátum narodenia, prípadne názov, sídlo, IČO.

Účtovníctvo

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje za účelom vedenia účtovnej agendy na zmluvnom a zákonnom základe.

Marketingová činnosť

Emailové informácie a novinky spoločnosti Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že nás budete kontaktovať emailom na: hermysova@viptrans19.sk.

Nájomca  potvrdením objednávky výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ marketingovej akcie je oprávnený použiť v súlade s ust. zákona č. 18/2018 Z.z. bezplatne jeho meno, priezvisko a miesto bydliska a fotografie v médiách (vrátane internetu a sociálnych sietí), v propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto reklamnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť zabezpečené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové  záznamy účastníkov reklamnej akcie, a to po dobu 5 rokov od ukončenia reklamnej akcie.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov zainteresovaných osôb

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona o ochrane osobných údajov a podľa GDPR.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

Plnenie zmluvných podmienok

Vaše osobné údaje vo forme meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, ulica, psč, mesto a dátum narodenia, v prípade právnickej osoby fakturačné údaje potrebujeme na vytvorenie a uzatvorenie zmluvy ohľadom služieb, ktoré u nás využívate. Účelom spracovania sú predzmluvné a zmluvné vzťahy. V prípade odmietnutia poskytnúť Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť.

Oprávnený záujem

Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý.

Našim zákazníkom odosielame relevantné emaily, ktoré slúžia na získanie nových informácií súvisiacich s nákupom služieb, ktoré ste u nás vykonali.

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného súhlasu – odosielanie emailov môžete odvolať emailom na: hermysova@viptrans19.sk.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť elektronicky prostredníctvom emailovej adresy: hermysova@viptrans19.sk.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.

 1. Odovzdávania osobných údajov tretím stranám

Popri svojich podnikateľských aktivitách spoločnosť spolupracuje s viacerými spoločnosťami, ktoré dbajú na poskytovanie služieb v čo najvyššej kvalite. Pri výkone svojej činnosti však neodovzdávame osobné údaje dotknutých strán žiadnym subjektom.

Štátne orgány:

V prípade vymáhania našich práv môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Spoločnosť čestne prehlasuje, že pri výbere jednotlivých spoločností dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich spoločnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Pri výbere vhodných spoločností postupovala spoločnosť VIP TRANS 19 s.r.o. tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

 1. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje. Výnimkou môže byť iba osobitný právny predpis alebo rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom ako je uvedené.

 1. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Pri účeloch spracovania osobných je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehôt a v lehotách podľa registratúrneho plánu.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše údaje spracované po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania Vášho súhlasu. V prípade odosielania noviniek je súhlas daný na 2 roky.

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín. 

 1. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba uplatniť pri všetkých formách spracúvania osobných údajov nasledovné práva (zákonná povinnosť, súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať vymazanie spracúvania osobných údajov (len v prípade, ak ich nemusíme zákonne uchovávať napr. faktúry, daňové doklady a pod.),
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu,
 • požadovať prístup k vlastným osobným údajom,
 • požadovať zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov a zmluvných vzťahov):

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade oprávneného záujmu):

 • na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov – v prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracúvame jej osobné údaje nezákonne, môže vzniesť námietku. V prípade vznesenia námietky má dotknutá osoba právo na to, aby sme obmedzili spracovanie jej osobných údajov.

V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony alebo nedosiahla vek 16 rokov, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu.

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala a o ochrane vašich osobných údajov. Boli ste poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.